Demos Public LawIdentificatieplicht

Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, vallen advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van cliënten uitoefenen (bv. aan- of verkoop van onroerend goed of bedrijven, beheren van geld, waardepapieren of andere activa, inbreng bij de oprichting van vennootschappen), onder het preventieve luik van de voornoemde wet.

Deze wet beoogt het witwassen en de financiering van terrorisme tegen te gaan, en legt daartoe aan advocaten een aantal dwingende verplichtingen op, waarvan het niet-naleven aanleiding kan geven tot tuchtsancties en administratieve boetes. Meer bepaald, zijn advocaten thans gehouden tot het volgende:

  • Identificeren van cliënten, alsmede het opvragen en bewaren van een aantal stukken ter staving van deze identiteit;
  • Waakzaamheidsplicht, die ertoe kan leiden dat bijkomende informatie wordt opgevraagd;
  • Indien bij de uitoefening van de door de wet beoogde werkzaamheden feiten worden vastgesteld waarvan is geweten of kan worden vermoed dat zij verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, dienen advocaten dit onmiddellijk te melden aan hun stafhouder – behalve wanneer de werkzaamheden van de advocaten ertoe strekken om de rechtspositie van hun cliënt te bepalen of tot de verdediging of vertegenwoordiging van hun cliënt in (verband met) een rechtsgeding. Het is de stafhouder die de beslissing zal nemen of hij de ontvangen informatie al dan niet doorgeeft aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
De voorgaande verplichtingen doen vanzelfsprekend geen afbreuk aan het beroepsgeheim waartoe de advocaat voor het overige gehouden is. Aarzelt u niet om ons hierover te contacteren, mocht u hieromtrent nadere vragen hebben.

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law