Demos Public LawOverheidsopdrachten, PPS en concessies

In tegenstelling tot private personen, is de overheid niet vrij om te contracteren met wie zij wil. Bij de gunning van overheidsopdrachten moet immers rekening worden gehouden met de diverse nationale en Europeesrechtelijke regels die er toe strekken om de beginselen van gelijkheid, transparantie en vrije mededinging te vrijwaren.

Aanbestedende overheden worden in toenemende mate blootgesteld aan tal van financiële en processuele risico’s wanneer zij een overheidsopdracht uitschrijven – niet in het minst door het steeds complexer wordende karakter van het overheidsopdrachtenrecht.

Demos staat overheden en aanbestedende entiteiten bij om hun projecten zo efficiënt, veilig en snel mogelijk te realiseren. Tevens verleent Demos advies en juridische ondersteuning aan private ondernemingen die vragen hebben over hun rechtsbescherming in het kader van de gunnigs- en uitvoeringsfase van opdrachten.

In deze context, kunt u onder meer bij Demos terecht voor:

  • de begeleiding van voorafgaand marktonderzoek en de keuze van de juiste procedures
  • het opstellen en screenen van vooraankondigingen, aankondigingen en bestekken
  • de begeleiding van de selectie- en de gunningsfase en het sluiten van de opdracht
  • bijstand in het kader van eventuele administratieve en juridisdictionele beroepen
  • de uitwerking en implementatie van publiek-private samenwerkingsverbanden
  • het afsluiten van domeinconcessies en concessieovereenkomsten van werken en/of diensten

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law