Demos Public LawPrivacy beleid

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

DEMOS PUBLIC LAW VOF, KBO 0842.133.016, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Oostenstraat 38, bus 201, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

2. Contactgegevens

Demos Public Law VOF
Oostenstraat 38, bus 201, 2018 Antwerpen

T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

3. De persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden van deze verwerking

Wanneer u gebruik maakt van onze website, sociale media of met ons communiceert via telefoon, e-mail, fax of ander digitaal communicatiekanaal, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:

 • de communicatie tussen u en ons mogelijk te maken, waarbij we ons beroepen op ons legitiem belang om te kunnen reageren op verzoeken, vragen of opmerkingen of om proactief contact met u op te nemen voor vragen van welke aard dan ook (bijv. wanneer u reageert op een blog of contact met ons opneemt via sociale media, telefoon, e-mail of fax);
 • de inhoud van en de algemene ervaring op de website en social media pagina’s te verbeteren, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze bezoekers een interessante online ervaring te kunnen bieden;
 • malware, illegale inhoud en gedrag en andere vormen van misbruik op te sporen en te voorkomen, waarvoor we ons beroepen op ons legitiem belang om onze online aanwezigheid veilig te houden.
Om de bovengenoemde doelen te bereiken, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
 • de basisidentiteitsgegevens die u ons verstrekt, zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt, uw functie;
 • de inhoud van uw communicatie en de technische details van de communicatie zelf (met wie u correspondeert op ons einde, datum en tijd, enz.);
 • technische informatie in verband met het apparaat dat u gebruikt, zoals uw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
 • informatie over uw surfgedrag, zoals hoe lang u surft, op welke links u klikt, welke pagina’s u bezoekt en hoe vaak u een pagina bezoekt.
 • alle andere persoonsgegevens die u ons verstrekt.
Wanneer wij het genoegen hebben om een contract met u aan te gaan, hetzij als cliënt, hetzij als leverancier, zullen wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken om:
 • onze contractuele verplichtingen na te komen met strikte naleving van onze verplichtingen als advocaat, met inbegrip van onze deontologie. Wanneer u als individu onze cliënt of leverancier bent, vertrouwen wij op de noodzaak van de verwerking van uw persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van het contract dat wij met u hebben. Als u echter namens een bedrijf of een andere rechtspersoon optreedt, vertrouwen wij op ons legitiem belang om met cliënten en leveranciers te kunnen contracteren;
 • onze normale bedrijfsadministratie (bijv. facturering en relatiebeheer), waarvoor we vertrouwen op onze legitieme belangen om onze activiteiten op een verantwoorde en professionele manier te beheren;
 • ons te verdedigen in gerechtelijke procedures, wanneer het in ons legitiem belang is om uw persoonsgegevens in deze procedures te gebruiken.
De persoonsgegevens die wij voor deze doeleinden verwerken, hebben altijd betrekking op uw basisidentiteitsgegevens zoals naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, het bedrijf waarvoor u werkt en uw functie. Wij kunnen ook andere persoonsgegevens verwerken die u ons verstrekt, afhankelijk van onze contractuele relatie met u.

Wij zijn van mening dat de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van uw persoonsgegevens binnen ieders redelijke verwachtingen liggen. Voor alle persoonsgegevens die wij in de bovengenoemde omstandigheden hebben verzameld, willen wij echter duidelijk maken dat wij ook uw persoonsgegevens zullen verwerken:
 • om wettelijke verplichtingen na te komen of, voor zover het ons als advocaat toegestaan is, te voldoen aan elk redelijk verzoek van bevoegde politiediensten, gerechtelijke autoriteiten, overheidsinstellingen of -organen, met inbegrip van bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten;
 • om een derde te informeren in het kader van een mogelijke fusie met, overname van/door of splitsing door die derde, zelfs indien die derde buiten de EU is gevestigd, in welk geval wij ons beroepen op ons legitiem belang om zakelijke transacties te kunnen aangaan.
Wij willen benadrukken dat voor ons als advocatenkantoor beroepsgeheim en vertrouwelijkheid van het grootste belang zijn. Dit betekent dat wij uw persoonsgegevens alleen zullen verwerken wanneer dit is toegestaan, gelet op deze vertrouwelijkheidsverplichtingen.

4. Duur bewaring van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die wij met u hebben.

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project uit onze systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die wij op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.

5. Rechten met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens

U heeft te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien deze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking. U hebt het recht om een kopie van uw persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om hiervoor een e-mail te sturen naar één van onze advocaten op de volgende e-mailadressen:

Elke Cloots
elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

U kunt er zeker van zijn dat wij een e-mail van u, waarmee u aangeeft een recht uit te willen oefenen, niet zullen interpreteren als uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens die verder gaat dan wat nodig is voor de behandeling van uw verzoek.

In een verzoek moet duidelijk worden aangegeven en gespecificeerd welk recht u wenst uit te oefenen. Geef altijd aan in welke context wij uw persoonsgegevens hebben verkregen, zodat wij uw aanvraag snel en zorgvuldig kunnen behandelen. Uw aanvraag moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag op de hoogte stellen.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen ons kantoor voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 274 48 00
Fax. +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

6. Doorgifte aan derden

In principe delen wij uw persoonsgegevens met niemand anders dan de advocaten en mensen die voor Demos Public Law werken, evenals met de leveranciers die ons helpen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Iedereen die toegang heeft tot uw persoonsgegevens zal altijd gebonden zijn door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk te bewaren. Dit betekent dat alleen de volgende ontvangers uw persoonsgegevens ontvangen:
 • u;
 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • de advocaten, medewerkers en leveranciers van Demos Public Law;
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden (bijv. belastingdienst, politie of gerechtelijke autoriteiten).
Uw persoonsgegevens worden door ons niet buiten de Europese Economische Ruimte verzonden (de Europese Economische Ruimte bestaat uit de EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Wij zullen uw persoonsgegevens alleen buiten de EER doorgeven wanneer u of uw werkgever, als cliënt of leverancier, vestigingen buiten de EER heeft waarmee wij moeten communiceren. Als er een overdracht zou plaatsvinden, zullen wij voldoende waarborgen nemen om uw persoonsgegevens bij overdracht te beschermen (bijvoorbeeld door het afsluiten van een overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen zoals opgesteld door de Europese Commissie).

7. Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Demos Public Law aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

8. Nog vragen?

Indien u na het lezen van dit Privacybeleidverdere vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, kan u contact opnemen met één van onze advocaten: hetzij per post naar 2018 Antwerpen, Oostenstraat 38, bus 201, of per e-mail aan één van onze advocaten.

Contact

+32 3 281 79 28

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen

Demos Public Law - Honoraria

Honoraria

Een transparant en eerlijk beleid

Onze doelstelling is een honorarium te hanteren dat billijk, redelijk en naar tevredenheid van de cliënt is. Aangezien onze tijd en expertise de kern vormen van onze dienstverlening, wordt ons ereloon in beginsel berekend volgens een vast uurtarief.

Naast het uurtarief zijn er de administratieve kosten. Deze omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke kosten voor de behandeling van het dossier (kopiëren, faxen, portkosten, enz.). De administratieve kosten worden forfaitair begroot op 6 % van het ereloon.

Vanaf 1 januari 2014 zijn de in België gevestigde advocatenkantoren BTW-plichtig. Vanaf deze datum dient aan de totale ereloonstaat BTW te worden toegevoegd, en dit overeenkomstig het wettelijk tarief.

Om de kosten in de hand te houden, maken we bij de aanvang steeds duidelijke afspraken over het ereloon en de kosten.

Demos Public Law - Contact

Contact

Demos Public Law
Oostenstraat 38 bus 201
B-2018 Antwerpen
T. +32 3 281 79 28
F. +32 3 281 75 29

Elke Cloots
+32 478 33 13 91 / elke.cloots@demospubliclaw.be

Joos Roets
+32 479 06 97 17 / joos.roets@demospubliclaw.be

Stefan Sottiaux
+32 496 10 28 44 / stefan.sottiaux@demospubliclaw.be

KBO-BTW: BE0842.133.016
Kantoorrekening: BE63 6300 2489 4808
Derdenrekening: BE86 6303 2090 4250

Linkedin - Demos Public & European Law